شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين اتاق جهت حمايت از دکتر قاليباف بنا شده،لطفاً عزيزاني که از دوست داران اين مرد بزرگ هستند،در اين اتاق عضو شوند و از اين عزيز حمايت نمايند...........با تشکر

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

سينا/

+ خواهشمندم يک سري به آزمون هاي اطاق karajبزنيدودرآزمون انتخابات شرکت کرده وکانديدموردنظرخودراانتخاب کنيد.............ياحق
ساعت دماسنج
گروه حاميان دکتر محمد باقر قاليباف
vertical_align_top